VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu lubime.sk


Základné ustanovenia


Predávajúci a zákazník sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Vystavením objednávky kupujúci výslovne súhlasí s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami spoločnosti.


1. Objednávka tovaru


Vystavením objednávky sa zákazník zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v čase objednávky dostupný. Zákazník bude o dostupnosti tovaru a o priebehu objednávky informovaný telefonicky alebo mailom.


2. Ceny


Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené www.lubime.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.lubime.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný (platná je cena uvedená v objednávke v momente objednania tovaru). Akciové ceny platia na príslušný kalendárny mesiac, resp. do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Ceny výrobkov sú uvedené bez nákladov na dopravu.

V prípade, ak sa na www.lubime.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví napr. cena “0,- ” alebo “1,-“, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak zákazník v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Všetky ceny sú zmluvné a konečné. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.


3. Stornovanie objednávky


Objednávku je možné stornovať bez poplatku do 2 (dvoch) hodín od momentu zaslania objednávky. Objednávku je možné stornovať e-mailom: info@lubime.sk. Stornovanie objednávky po tomto termíne, je možné iba po dohode s predávajúcim. Stornovaním objednávky po uplynutí vyššie uvedenej lehoty je zákazník povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, tj. v prípade nákupu tovaru, ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaslaním tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Pokiaľ zákazník za objednaný tovar zaplatil a objednávku v súlade s vyššie uvedeným riadne stornoval, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená bezhotovostným prevodom na jeho účet alebo adresu v lehote do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa kedy zákazník vzal svoju objednávku späť. Predávajúci si vyhradzuje právo nesplniť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar nemá na sklade, ak sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už časť kúpnej ceny alebo celú kúpnu cenu zaplatil, bude zaplatená kúpna cena vrátená bezhotovostným prevodom na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.


4. Platobné podmienky


Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť úhradou na účet predávajúceho, dobierkou, alebo využitím služieb TrustPay a TrustCard.


5. Dodávka tovaru a cena prepravy


Objednávka bude spracovaná bez zbytočného odkladu. Doba expedície je štandardne v rozmedzí 1-14 dní, maximálne však 30 dní, resp. dlhšie v prípade, že sa tak predávajúci a kupujúci písomne dohodli. V prípade doby dodania dlhšej ako 14 dní je na túto skutočnosť kupujúci upozornený e-mailom alebo telefonicky a v prípade, že mu doba dodania nevyhovuje, má možnosť stornovania objednávky. K expedičnej dobe treba pripočítať čas potrebný na doručenie (zvyčajne 1 pracovný deň).

Dodávka tovaru sa vykonáva spôsobom uvedeným v objednávke, prípadne podľa dohody. Predávajúci balné neúčtuje, účtuje len prepravné náklady. Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenskej republiky. Poštovné do zahraničia je kalkulované osobitne. Zákazník je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť tovaru pri jeho preberaní a prípadné nedostatky uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, zákazník neprevezme zásielku a ihneď kontaktuje predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru alebo kompletnosti dodávky nie je možné akceptovať. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky zákazníka. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia objednaného tovaru. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a v prípade potreby návod na používanie výrobku.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou,
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou.

Cena prepravy:

Pri nákupe do 50€:

 • 3,19 € doporučene (zasielané DPD Slovakia)
 • 3,99 € na dobierku (zasielané DPD Slovakia)

Pri nákupe nad 50€:

 • 0 € doporučene (zasielané DPD Slovakia)
 • 0 € na dobierku (zasielané DPD Slovakia)

6. Odstúpenie od zmluvy


V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu, pripadne email na adresu Tovar je potrebné spolu so žiadosťou o odstúpenie od kúpnej zmluvy, vrátiť na adresu sídla predávajúceho v pôvodnom originálnom balení, kompletný (vrátane dokladu o kúpe, záručného listu, návodu a pod.) a nepoškodený. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkam a nebol vadný. Tovar zaslaný späť na dobierku nebude prijatý!

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

7. Ochrana osobných údajov


Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zákona č. 18/2018 Z.z., aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje v súlade a a podmienok uvedených v Súhlase kupujúceho – dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov – Informačná povinnosť prevádzkovateľa tvoriacimi časť II.


8.Zodpovednosť za chyby na stránke


Informácie uvedené na www.lubime.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


9. Ďalšie ustanovenia


Ďalšie vzťahy medzi zákazníkom a dodávateľom neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

SÚHLAS KUPUJÚCEHO – DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV – INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVAĽA
 

Preambula

Reklamačný poriadok upresňuje postup kupujúceho a predávajúceho v prípade ak vznikne na strane kupujúceho oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného tovaru.

 

 

I. Prevencia

 

 

 1. Pri výbere tovaru je potrebné, aby zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.
 2. Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohoto tovaru. Je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr. nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu.

 

II. Základné podmienky reklamácie

 

 

 1. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a propagáciou tovaru, popisujúcim jeho vlastnosti, účel a akosť.
 2. Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe chyba, má zákazník právo tuto chybu reklamovať.
 3. Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.
 4. Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.
 5. Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, je predávajúci povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu chyby.
 6. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak zákazník predloží reklamovaný tovar kompletne spolu s príslušenstvom.
 7. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia.

 

II. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

 

 

 1. Zákazník môže uplatniť reklamáciu zaslaním tovaru poštou na adresu predávajúceho. Nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho preukazuje zákazník najlepšie nákupným dokladom. Bez predloženia nákupného dokladu zaháji predávajúci reklamačné konanie len ak zákazník iným vierohodným spôsobom preukáže, že reklamovaný tovar zakúpil od predávajúceho.
 2. Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy a o dobe jej trvania. Reklamovaný tovar zákazník doručí na adresu: www.lubime.sk, Topoľová 808/8, Spišská Teplica, 059 34, Slovenská Republika.
 3. Akonáhle zákazník uplatní niektoré z práv zodpovednosti za chyby tovaru, napríklad právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.

 

IV. Lehoty pre uplatnenie reklamácie

Náklady spojené s prepravou reklamovaného tovaru si hradí kupujúci a nie je predávajúci.

 

 1. Právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie zákazníkovi. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku informuje zákazníka prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu spolu s príslušným stanoviskom.
 3. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.

 

V. Neodstrániteľné chyby

 

 

 

 1. Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.
 2. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby má zákazník právo: požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (možno vymeniť za akýkoľvek tovar) alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 3. V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby (napr. chyby estetické) a zákazník nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.

 

 • zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
 • zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajovVI. Alternatívne riešenie sporu

 

Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na túto žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má spotrebiteľ právo podať postupom upraveným zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v platnom znení, návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov – Slovenskej obchodnej inšpekcii, Prievozská 1325/32, 821 05 Bratislava – Ružinov. Podmienky a postup pre alternatívne riešenie sporu a vzor návrhu je uvedený na stránke www.soi.sk, v priečinku alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.

 

 

Kontrolný orgán:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov
Tel.: +421 51 7721 597
Fax: +421 51 7721 596

 

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.lubime.sk a zároveň predávajúcim je:

 

 

Wonderful, s.r.o.
Topoľová 808/8
059 34 Spišská Teplica
IČO: 51 719 436
DIČ: 2120785062

V zmysle obchodných podmienok a zákona č.102/2004 Z.z., §7 a nasl. je možné vrátiť tovar do 14 dní od doručenia. Je potrebné ho poslať neporušený, v pôvodnom obale, bez známok poškodenia či opotrebovania.

 

 

V prípade, že si želáte tovar vrátiť späť, vytlačte a vyplňte si nasledovný formulár, ktorý musí byť súčasťou vráteného tovaru. Tovar je potrebné poslať doporučene na našu adresu so všetkým príslušenstvom (obaly, visačky atď.). V prípade, že nebudú splnené spomínané podmienky, vám bude tovar vrátený späť na vaše náklady. Po prevzatí tovaru a jeho prekontrolovaní vám vrátime peniaze na účet najneskôr do 10 dní.

 

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete TU.

 

 

Vo Svite, dňa 20. júna 2019

 

Ing. Lívia Kicová